Islandsresa

Geologiska förutsättningar på Island

Den geologiska teori som är den allmänt accepterade idag och som förklarar kontinentaldrift, jordbävningar och vulkanutbrott, kallas plattektonik. Enligt den består jordskorpan av ett antal stora plattor som flyter på ett mer flytande inre lager, manteln. I gränsen mellan plattorna är det stor geologisk aktivitet.

Figur från Naturhistoriska riksmuseets hemsida

Plattorna kan röra sig på olika sätt relativt varandra, längs varandra i en omvandlingszon, från varandra i en spridningszon eller mot varandra i en konvergerande zon. Då plattorna rör sig mot varandra kan två saker hända, antingen pressas en platta ner under den andra i en subduktionszon eller så pressas någon av plattorna upp och en bergsrygg bildas.

Island ligger på gränsen mellan den nordamerikanska plattan och den eurasiska plattan. Dessa flyttar sig från varandra med en hastighet av ca 5 mm per år. På havsbottnen mellan plattorna finns en bergskedja, en djuphavsrygg med aktiva vulkaner. En djuphavsrygg bildas då magma (smälta bergarter) stiger upp mellan tektoniska plattor och stelnar. Island ligger även på en  ”hot spot”, en plats  där en plym av het magna stiger upp mot ytan och kan bryta igenom.

Figur från Naturhistorska riksmuseets hemsida

Island präglas helt av de tektoniska plattornas rörelse. Berggrunden i nordväst och sydost är den äldsta med 16 miljoner år gamla bergarter. Ju längre mot sprickan mellan plattorna man kommer ju yngre är bergarten och ju fler vulkaner och geologiskt aktiva områden finner man.

Från hemsidan http://www.lonker.net/nature_geology_3.htm

Områden markerade med rosa, den aktiva vulkanzonen, har en berggrund som är yngre än 700.000 år. Här finner man även områden med högtemperatur geotermala system.