Islandsresa

Något om bergarter

Alla bergarter och lösavlagringar är av antingen oorganiskt eller organiskt ursprung. De oorganiska bildningarna består av mineral som är uppbyggda av ett eller flera olika grundämnen och har bestämd kemisk sammansättning och kristallstruktur. Varje bergart består av ett eller flera mineral. Beroende på bergarternas uppkomstsätt brukar men dela in dem i magmatiska ( eruptiva), sedimentära och metamorfa bergarter. Genom naturens kretslopp och geologiska processer kan en bergart övergå till en annan.

Magmatiska bergarter = eruptivbergarter, bildas genom kristallisation från en het bergartssmälta (magma), antingen på djupet i jordskorpan, i gångar eller ur en lava som runnit ut på jordytan.

Sedimentära bergarter, bildas genom avsättning och cementering av lösa sediment, till exempel på havsbottnen.

Metamorfa bergarter, bildas genom omvandling och omkristallisation av sedimentära eller magmatiska bergarter vid höga tryck och temperaturer nere i jordskorpan.

Beskrivning av några bergarter och mineral som nämnts under resan:

Hyaloklastit: En vulkanisk bergart som bildats genom att magma snabbt svalnat under en glaciär eller under vattenytan i havet. Den består av kantiga fragment av stelnad lava med olika utformning på olika platser. Den kan också innehålla glasomvandlad tuff som bildas genom interaktionen mellan magma och vatten.

Breccia: En bergart med kantiga, vassa, hoppackade stenfragment.

Tuff: En bergart bildad ur tefra som fallit ned och konsoliderats (packats ihop och blivit fast).

Tuffbreccia: En vulkanisk tuff, huvudsakligen bestående av kantiga bergartsbitar

Basalt: En eruptivbergart som är kiselsyrafattig och järn-magnesiarik. Basalt är den vanligaste bergarten på jorden.

Pelarbasalt: Bildas då lava kylts ned och får en form som fem- eller sexkantiga pelare

Obsidian: En sur ytbergart i form av icke-kristallint vulkaniskt glas.

Ryolit: En sur kristallin ytbergart.

Ankaramit: En basalt som till största delen består av kristaller av pyroxen och olivin.